Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Verksamhetspolicy

 

Kvalité och miljö

 

Vetek Weighing AB, org.nr 556446–4062 är en producent och återförsäljare av vågar, vågsystem och andra mätinstrument. Vår verksamhet är förlagd på Väddö, norr om Stockholm. Vi tillverkar och säljer ett brett sortiment av olika produkter, och erbjuder även service i form av installation, kalibrering och reparation.

 

Vetek är ett företag som via tydliga affärsområden och rationell logistik marknadsför sina varor främst i Norden, övriga EU och en mindre andel globalt. Vi ska genom att löpande hålla koll på nya produkter och trender hela tiden kunna erbjuda våra kunder moderna och prisvärda produkter. För oss är det en självklarhet att uppfylla ställda krav från tillämpande standarder och direktiv. En ständig utveckling och förändring gör att vi blir en ledande leverantör av vågar och vägningssystem. Vår filosofi är att alla artiklar vi säljer så de omsätts minst en gång per år lagerhåller vi. Det betyder att vi har en stor lagerhållning men också en stor styrka då vi kan leverera snabbt.

 

Vi är kundfokuserade! Vi styrs av att skapa kundnytta och Veteks existens är beroende av om kunderna värderar det vi tillhandahåller och det värde vi skapar för kunden. Om inte, urholkas grunden för vår fortsatta verksamhet. I prioriteringen mellan olika arbetsuppgifter skall vi alltid göra den uppgift först som skapar mest värde för kunden.

 

Vi tar ansvar och arbetar tillsammans för en hållbar verksamhet genom att ställa samma krav på våra leverantörer som vi ställer på oss själva, där bindande krav utgör en lägsta nivå.

 

Vi verkar för att de nationella miljömålen och att de utvalda globala hållbarhetsmålen uppnås.

 

Vi värnar om miljön genom att:

 

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
 • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt, och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
 • Vi återvinner och sorterar vårt avfall och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med leverantörer, myndigheter och organisationer.
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra oss i vårt miljöarbete.

Vi eftersträvar alltid att laga en produkt och tar ej betalt för att ge kostnadsförslag.

 

 Arbetsmiljö

 

 • Vetek ska vara en attraktiv arbetsplats som man trivs att gå till. Vi jobbar långsiktigt för lojala medarbetare med bred kompetens och stort engagemang. Ett gott klimat där alla är välmående och känner sig trygga i att gå till arbetet är något som värdesätts högt. Ingen ska behöva känna en oro för att skadas vare sig fysiskt eller psykiskt på sin arbetsplats.
 • Veteks systematiska arbetsmiljöarbete ska resultera i att alla medarbetare får ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Arbetsmiljön ska hålla hög nivå så att våra medarbetare ska trivas och känna att de kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Ingen ska komma till skada eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet.
 • Vårt mål är att arbetsmiljöarbetet är något som tas i beaktande vid alla beslut som fattas och aktiviteter som genomförs. Detta för våra medarbetares säkerhet och välmående. Alla ska känna sig delaktiga och förstå att deras insatser och förslag är värdefulla. 
 • Vi ska uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar hela tiden efter att förbättra arbetsmiljön. Den följs upp årligen vid lagkravsgenomgång för att notera om det skett några förändringar. 
 • Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling såsom diskriminering eller mobbning i våra verksamheter. Alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

 

För att följa upp målen arbetar vi med en medarbetarenkät som fylls i årligen för att kunna mäta och se vilka områden vi behöver se över och förbättra för en bättre arbetsmiljö. 

 

Väddö 2023-04-14   

Patrik Viktorsson, VD

Meny 0
Top