Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Kvalitetssystem        

Detta kvalitetssystem gäller Vetek Weighing AB (förkortat VW). VW är certifierat enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015, se certifikat nedan. Vetek bedriver handel och tillverkning av vågar och produkter inom industriell vägning mm

Omfattning och tillämpning

Kvalitetssystemet är i första hand till för att vara orienterande om organisation, metoder och arbetssätt. Systemet genomgår en ständig förbättring och kommer därför att förändras och utvecklas. VW är ett litet specialistföretag med 9st anställda. Företaget arbetar nära kunderna på ett flexibelt arbetssätt. 

Kvalitetspolicy

Vetek är ett företag som via tydliga affärsområden och rationell logistik marknadsför sina varor främst i Norden, övriga EU och en mindre andel globalt. Vi ska genom att löpande hålla koll på nya produkter och trender hela tiden kunna erbjuda våra kunder moderna och prisvärda produkter. För oss är det en självklarhet att uppfylla ställda krav från tillämpande standarder och direktiv. En ständig utveckling och förändring gör att vi blir en ledande leverantör av vågar och vägningssystem. Vår filosofi är att alla artiklar vi säljer så de omsätts minst en gång per år lagerhåller vi. Det betyder att vi har en stor lagerhållning men också en stor styrka då vi kan leverera snabbt.

Vi är kundfokuserade! Det är kunden som betalar våra löner. Vi styrs av att skapa kundnytta och Veteks existens är beroende av om kunderna värderar det vi tillhandahåller och det värde vi skapar för kunden. Om inte, urholkas grunden för vår fortsatta verksamhet. I prioriteringen mellan olika arbetsuppgifter skall vi alltid göra den uppgift först som skapar mest värde för kunden.

Rutinbeskrivning

Rutinbeskrivning är en övergripande beskrivning av vem som gör vad samt vilka underliggande instruktioner rutinen omfattar. Rutinbeskrivningar är uppbyggda med huvudavdelningar för syfte, omfattning och genomförande, som redovisas i rutin- och processdokument. Rutinbeskrivningarnas anvisningar, instruktioner och hjälpdokument används i det dagliga arbetet med kvalitetsplanering och kvalitetssäkring. Uppdrag och aktiviteter kvalitetsplaneras och kvalitetssäkras för att säkerställa att specificerade krav uppfylls. VW har bl.a. rutiner för förebyggande och korrigerande åtgärder, hantering av avvikelser och reklamationer

Företagsledningens genomgång

Översyn av kvalitetssystem görs vid behov eller minst 2 gånger per år.

Personal

En förutsättning för kvalitetsarbetet är att medarbetarna är aktiva och engagerade. För att kunna tillämpa kvalitetssystemets rutiner på ett ändamålsenligt sätt utbildas därför all personal samt rutiner för information och introduktion inarbetas. Arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens och behörighet utförs av behörig personal eller underleverantör. Månadsmöten där personalen uppdateras om företagets rutiner och kvalitetssäkring.

Kvalitetssystem

Grundläggande för VW; s kvalitet är att vidmakthålla en god personlig egenkontroll genom att ha en mycket nära tillgång till gällande Standarder, normer, krav och riktlinjer och att alltid låta dessa följa genom produkter och projekt. Lämpligt arbetssätt är därför checklistor anpassade för varje form av projekt, tjänst eller produkt vi hanterar. VW äger och disponerar kvalificerad mätutrusning inom teknikområdet och har dessutom kunskapen att använda dessa på rätt sätt. Utrustningen uppfyller gällande standarder och är kalibrerad i enlighet med de krav som anges i standarder. VW följer kontinuerligt utvecklingen inom vårt område vad gäller standarder och direktiv mm, och uppdaterar vid behov både kunskap och instrument.

Referenser

För de flesta produkter gäller referenser enligt Internationell standard/normer inom vägning. Dessutom gäller normer, riktlinjer och krav enligt Naturvårdsverk, Regeringsbeslut och Arbetarskyddsstyrelsen mm.

Styrning av dokument och data

VW arkiverar alla handlingar på olika servrar och backuper med minst 3-faldig säkerhet. Alla dokument som producerats av VW sparas i minst 20 år.

Utrustning för kontroll, justering och kalibrering

VW använder kvalificerade mätutrustningar med mätnoggrannhet enligt gällande standarder för olika produkter. Utrustningen kalibreras med ett tidsintervall på 1-2 år beroende på gällande krav, t.ex. kan utrustningen skickas till leverantör eller RISE för kontroll. Vidare görs återkommande egenkontroller med "jämförelsemätningar" mellan olika mätutrustningar

Behandling av avvikande produkter

Om VW levererar felaktig produkt så ingår det i VW:s ansvar att kostnadsfritt hjälpa till att åtgärda felet. Om fel och brist upptäcks inom VW; s ansvarsområde medverkar VW för att utröna orsaker till fel och brist. I det fall det visar sig att VW är orsak till felet hjälper VW genom kostnadsfritt arbete/utbyte beställaren att åtgärda felet för att produkten ska fungera på ett fullgott sätt.

Kvalitetsdokument

Manualer, ritningar, tekniska beskrivningar mm för produkterna finns på vår hemsida eller i vissa fall lagrade på våra servrar och fungerar i sig själv som en del av alla kvalitetsdokument.

Meny 0
Top