Jag beställer som företag. Visar priser exkl. moms. Ändra

Uppförandekod

Vetek vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och ägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som en seriös leverantör inom vår bransch.

OM UPPFÖRANDEKODEN

Grunden för uppförandekoden är Veteks kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Vetek erkänner FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

 • Uppförandekoden gäller alla på Vetek, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas.
 • Vi kräver att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).
 • Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kan ev. kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden.

VETEKS KÄRNVÄRDEN VÄGLEDER OSS

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Veteks grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på. Veteks kärnvärden är hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och vad vi vill bli uppfattade som. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

 • Jordnära

Vi vill arbeta nära våra kunder. Innan vi åtar oss ett uppdrag ska vi veta att vi har tillgång till de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar och vara lyhörda för kundernas intressen.

 • Utvecklande

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård. Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Vetek ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation.

 • Personliga

Vi ska vara det personliga företaget. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda på Vetek.

 • Pålitliga

Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Vetek. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

AFFÄRSETIK OCH AFFÄRSPRINCIPER

Vi följer lagar och förordningar

Vetek och våra ÅF, partners mm följer de lagar, regler och förordningar som gäller på marknader där vi levererar våra produkter.

Vi accepterar inte korruption

Vetek agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

 • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.
 • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter. Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras öppet till närmaste chef. Om en medarbetare bedriver affärsverksamhet utanför Vetek (så kallad bisyssla) ska detta vara godkänt av Vetek.
 • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster med ett värde som överstiger Vetek fastställda nivåer, och deltar inte i representation utöver normal affärsverksamhet. Vi anpassar oss till affärspartners regler om gåvor, representation med mera, om dessa är striktare än Vetek.

Vi följer konkurrensrättsliga lagar

Vetek agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

 • Vi accepterar inte någon form av olaglig konkurrensbegränsande åtgärd, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning mm
 • Vi agerar korrekt och ägnar oss inte åt otillbörlig påverkan eller att manipulera så att konkurrensen snedvrids.

Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Vetek tar ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet.

 • Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner.
 • Vi tar avstånd från och arbetar aktivt mot svartarbete.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa

Vetek arbetsplats ska vara trygg och säker, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum

 • Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
 • På Vetek arbetsplats ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa Vetek riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. Vi tänker till i vardagen och är rädda om varandra och oss själva.
 • På Vetek arbetsplats ska finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
 • Vi arbetar för att hela värdekedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en sund och säker arbetsmiljö.

Vi verkar för jämställdhet och mångfald

Alla människors lika värde är en självklarhet. Vetek arbetar för att öka mångfald och jämställdhet i alla delar av verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering

Vetek har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

Vi accepterar inte barnarbete

Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas här en person under 15 år, om inte lagstiftning föreskriver en högre minimiålder. Arbetstagare under 18 år ska särskild skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet.

Vi accepterar inte tvångs- och skuldarbete

Arbete ska ske på frivillig grund. Personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete. Arbetstagare ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass. Illegal arbetskraft får inte användas.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet

Vetek accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtals- förhandlingar. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera trakasserier och repressalier.

Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Vetek accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning eller ILOs kärnkonventioner.

 • Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller tjänsten utförs.

MILJÖ

Vi värnar om klimat och miljö

Vetek bidrar till en hållbar samhällsutveckling och arbetar kontinuerligt för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat.

 • Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten.
 • Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.
 • Våra medarbetare ska ha relevant kompetens baserat på arbetsuppgifternas påverkan på miljön.

Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan

Vetek fokuserar aktivt på de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och arbetar med

 • Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen i material och produktion
 • Minskad klimatpåverkan från transporter och produktion
 • Materialeffektivitet i produktion genom att förebygga materialspill och ökad återvinningsgrad.

Vetek arbetar successivt och med ständiga förbättringar för att uppnå bättre miljöprestationer. Medarbetare och affärspartners på Vetek arbetsplats ansvarar för att rapportera avvikelser och miljöhändelser. Vi uppmuntrar kunskap om, samt utveckling och spridning av, miljöanpassad teknik.

Vi ställer krav på affärspartners

Veteks affärspartners och deras miljöprestationer, spelar en viktig roll i vårt miljöarbete. Detta fångas upp i inköpsprocesserna i form av krav och riktlinjer. Vi ska i samspel med våra affärspartners driva på utvecklingen av miljöanpassade produkter och lösningar.

EFTERLEVNAD

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef. Medarbetare i Vetek ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Vetek ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar Vetek och affärspartners medarbetare till sin närmaste chef. Om en medarbetare i Vetek inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

FASTSTÄLLANDE OCH UPPDATERING

Denna kod ska fastställas av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

 

Väddö 2021-01-02

Patrik Viktorsson, VD

Meny 0
Top