Beskrivning av VETEK WEIGHING AB:S kvalitetssystem

Detta kvalitetssystem gäller Vetek Weighing AB (förkortat VW). VW följer i så stor mån som möjligt ISO 9001. Vetek bedriver handel och tillverkning av vågar och produkter inom industriell vägning mm

Omfattning och tillämpning

Kvalitetssystemet är i första hand till för att vara orienterande om organisation, metoder och arbetssätt. Systemet genomgår en ständig förbättring och kommer därför att förändras och utvecklas. Det skall betonas att ISO 9001 inte på ett fullgott sätt passar in på ett litet företag såsom VW. Flertalet punkter behandlas därför kortfattat eller utelämnas.Vid avtal skall kvalitetssystemet bara betraktas som vägledande. VW är ett litet specialistföretag med 7st anställda. Företaget skall arbeta nära kunderna med ett flexibelt arbetssätt. VW har mycket olika kundtypermed ett varierande innehåll och arbetssätt. Fastställda och omfattande rutiner i sin fulla omfattning enligt ISO 9001 passar därför ofta mindre bra på VW arbetssätt och organisation. Ett omfattande kvalitetssystem enligt ISO 9001; s kompletta avsikt, är ett klart övertungt projekt för ett företag som VW.

VW:s kvalitetssystem skall därför i första hand vara orienterande.

Kvalitetspolicy

Det är viktigt för oss att upprätthålla och stärka bilden av oss som en kompetent och kvalitetsmedveten partner och leverantör. Vår förmåga att tillgodose våra kunders krav på kvalitet och önskemål i fråga om leveranssäkerhet och kostnad ska prägla hela verksamheten. Det innebär att alla i företaget samt våra underleverantörer måste vara engagerade i kvalitetsprocessen och verka för att ständigt förbättra verksamheten. Detta genom att:

  • skapa förtroende och förmedla hög kompetens.
  • ge service och råd samt att ansvarsfullt leverera de handlingar som krävs för ett vid ett väl utfört arbete.
  • upprätta tidsplaner och ha resurser så att vi kan efterleva dessa.

Inom VW utgör kvalitetssäkring en del av det dagliga arbetet. Alla medarbetare följer upp, analyserar och vidtar korrigerande åtgärder i verksamheten så att kundernas kvalitetskrav uppfylls. Kvalitetsarbetet ska utgå från kundernas behov, förväntningar, krav och önskemål. Dessa ska ständigt klargöras genom ett organiserat kvalitetsarbete. Det är en förutsättning för företagets utveckling och fortlevnad att vi ständigt strävar efter nöjda kunder och god lönsamhet. Vi ska därför alltid leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.

Rutinbeskrivning

Rutinbeskrivning är en övergripande beskrivning av vem som gör vad samt vilka underliggande instruktioner rutinen omfattar. Rutinbeskrivningar är uppbyggda med huvudavdelningar för syfte, omfattning och genomförande, som redovisas i rutin- och processdokument. Rutinbeskrivningarnas anvisningar, instruktioner och hjälpdokument används i det dagliga arbetet med kvalitetsplanering och kvalitetssäkring. Uppdrag och aktiviteter kvalitetsplaneras och kvalitetssäkras för att säkerställa att specificerade krav uppfylls. VW har bl.a. rutiner för förebyggande och korrigerande åtgärder, hantering av avvikelser och reklamationer

Företagsledningens genomgång

Översyn av kvalitetssystem görs vid behov eller minst 1 gång per år.

Personal

En förutsättning för kvalitetsarbetet är att medarbetarna är aktiva och engagerade. För att kunna tillämpa kvalitetssystemets rutiner på ett ändamålsenligt sätt utbildas därför all personal samt rutiner för information och introduktion inarbetas. Arbetsuppgifter som kräver särskild kompetens och behörighet utförs av behörig personal eller underleverantör. Månadsmöten där personalen uppdateras om företagets rutiner och kvalitetssäkring.

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet inom VW behöver pga. företagets storlek inte hantera byråkratiska eller organisationsmässiga kommunikationsproblem. Grundläggande för VW; s kvalitet är att vidmakthålla en god personlig egenkontroll genom att ha en mycket nära tillgång till gällande Standarder, normer, krav och riktlinjer och att alltid låta dessa följa genom produkter och projekt. Det är inte meningsfullt att i detalj ange rutiner och instruktioner i enlighet med ISO 9001. Lämpligt arbetssätt är därför checklistor anpassade för varje form av projekt, tjänst eller produkt vi hanterar. I praktiken är det ofrånkomligt att ett företag med VW:s storlek i högre grad måste fungera med personligt engagemang och kunskap. VW äger och disponerar kvalificerad mätutrusning inom teknikområdet och har dessutom kunskapen att använda dessa på rätt sätt. Utrustningen uppfyller gällande standarder och är kalibrerad i enlighet med de krav som anges i standarder. VW följer kontinuerligt utvecklingen inom vårt område vad gäller standarder och direktiv mm, och uppdaterar vid behov både kunskap och instrument.

Verifiering

VW utför successivt egenkontroll av arbetet. Detta görs t ex genom att återkommande kontrollera arbetet mot normer och genom att stickprovsvis och i avgörande skeden utföra kontroller eller genomläsningar av redan utfört arbete.

Referenser

För de flesta produkter gäller referenser enligt Internationell standard/normer inom vägning. Dessutom gäller normer, riktlinjer och krav enligt Naturvårdsverk, Regeringsbeslut och Arbetarskyddsstyrelsen mm.

Styrning av dokument och data

VW arkiverar alla handlingar på olika servrar och backuper med minst 3-faldig säkerhet. Alla dokument som producerats av VW sparas i minst 20 år.

Utrustning för kontroll, justering och kalibrering.

VW använder kvalificerade mätutrustningar med mätnoggrannhet enligt gällande standarder för olika produkter. Utrustningen kalibreras med ett tidsintervall på 1-2 år beroende på gällande krav, t.ex. kan utrustningen skickas till leverantör eller SP för kontroll. Vidare görs återkommande egenkontroller med "jämförelsemätningar" mellan olika mätutrustningar

Behandling av avvikande produkter

Om VW levererar felaktig produkt så ingår det i VW:s ansvar att kostnadsfritt hjälpa till att åtgärda felet. Om fel och brist upptäcks inom VW; s ansvarsområde medverkar VW för att utröna orsaker till fel och brist. I det fall det visar sig att VW är orsak till felet hjälper VW genom kostnadsfritt arbete/utbyte beställaren att åtgärda felet för att produkten ska fungera på ett fullgott sätt.

Kvalitetsdokument

Manualer, ritningar, tekniska beskrivningar mm för produkterna finns på vår hemsida eller i vissa fall lagrade på våra servrar och fungerar i sig själv som en del av alla kvalitetsdokument.